PRIVACY EN COOKIE STATEMENT

Taart Factory

Taart Factory, gevestigd aan Anthony Fokkersingel 4

2497BG Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Anthony Fokkersingel 4

2497BG Den Haag

0629899135

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Taart Factory verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@taartfactory.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Zodra je bij ons een bestelling plaatst, verwerken wij jouw persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee we jou kunnen identificeren, zoals je voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, bezorgadres en betaalgegevens. Uiteraard verwerken wij alleen de persoonsgegevens die jij met ons deelt. Verder is het zo dat Taart Factory alleen persoonsgegevens verwerkt op het moment dat zij beschikt over een gerechtvaardigde grondslag, met andere woorden wanneer daar een goede reden voor bestaat. In de meeste gevallen beschikken we over jouw toestemming daartoe, in andere gevallen om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust of omdat dit in ons belang is. Indien wij persoonsgegevens van jou verwerken omdat dat in ons belang is, doen wij dit alleen indien dit noodzakelijk is en jouw rechten en vrijheden niet zwaarder wegen.

Taart Factory verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Taart Factory bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Daarnaast bewaren wij jouw persoonsgegevens zolang het nodig is om aan wettelijke verplichtingen (voor fiscale doeleinden geldt een bewaarplicht gedurende 7 jaren) te voldoen of om geschillen te beslechten.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Taart Factory verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. (bijvoorbeeld voor het leveren van uw bestelling)

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Taart Factory gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Taart Factory en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@taartfactory.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Taart Factory wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Taart Factory neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@taartfactory.nl